Bon Golf
PS Golf Architecture » Logotip
Bon golf » Dobrodošli

Bon Golf

 

Bon golf si prizadeva oblikovati igrišča, ki igralcu nudijo izziv in užitek, so zanimiva in skladna z lokalnim naravnim in socialnim okoljem. Upoštevanje in poudarjanje lokalnih značilnosti, zgodovine,  tradicije, posebnosti, kontrastov, drugačnosti,....., je način, ki bo  igrišče ločilo od množice drugih. Upoštevanje naravnega okolja in poudarjanje lokalne identitete je pogoj za okoljsko prijazno in trajnostno naravnano arhitekturo in je način, ki prispeva k povečanju raznolikosti in pestrosti igrišč ter njihovi prepoznavnosti.

 

Oblikovanje igrišča za golf je skupinsko delo. Zahteva zaupanje in sodelovanje arhitekta, investitorja in izvajalcev na terenu. Še posebej, ker je izbira prostora, priprava dokumentacije in gradnja igrišča dolgotrajen proces. Bon golf ima izkušnje pri gradnji igrišč na območjih, kjer ni tradicije in znanja o gradnji in ima izkušnje s sodelovanjem z najboljšimi evropskimi podjetji in posamezniki na področju gradnje igrišč za golf.

 

Skrbno pripravljena dokumentacija ne more v celoti predvideti majhnih a pomembnih detajlov.  Velika pozornost je zato posvečena terenskemu delu, sodelovanju arhitekta z izvajalci pri prilagajanju in oblikovanju detajlov posameznih elementov igrišča.

 

Izbira Prostora

Prva igrišča niso bila grajena ali oblikovana na podlagi pravil golfske igre ampak so bila pravila pisana na podlagi prvih igrišč. Začetek gradnje golfskih igrišč na območjih, ki se razlikujejo od tradicionalnih je tudi začetek golfske arhitekture oziroma človekovega oblikovanja igrišč za golf in je tudi začetek iskanja primernih lokacij za igrišča.  Danes tehnoloških omejitev za gradnjo igrišča skoraj ni so pa prostorske in ekološke omejitve. Goli izbiri primernega zemljišča v smislu »lepote« so se pridružile zahteve o varovanju narave in prostora, o varovanju dediščine, varovanju naravnih virov itd. Vsem tem je potrebno dodati še socialne in ekonomske in infrastrukturne zahteve.

Izbira

Primernost

Primerjava

Pri izbiri lokacije igrišča za golf  je zelo pomembna prisotnost arhitekta. Poleg tega, da je izbira lokacije prvo dejanje arhitekture igrišča kar je delo in odgovornost arhitekta pa so še drugi razlogi za sodelovanje pri izbiri lokacije. Pravilna izbira namreč investitorju  lahko prihrani zelo veliko časa, denarja in predvsem sitnosti. Velika želja arhitektov igrišč za golf je, da nas investitor pokliče že v fazi izbiranja lokacije.

V primeru ko investitor sam izbere lokacijo za gradnjo igrišča za golf in se želi posvetovati o primernosti lokacije in programu investicije izdelamo oceno primernosti prostora za predvideni program. Ocena primernosti se poda na podlagi strokovnih kriterijev za gradnjo igrišča, ki izhajajo iz programa ter socialnih in fizičnih lastnosti prostora. Poročilo vsebuje ocene, prednosti in pomanjkljivosti in vnaprej opozori na probleme, katerih posledica je lahko povečanje investicije, povečanje potrebnega prostora…..

Običajni način izbire primerne lokacije poteka s pomočjo vrednotenja več različnih lokacij. Za potrebe vrednotenja je na podlagi programa investicije potrebno postaviti kriterije in jim določiti težo. Transparenten postopek nam omogoča izbiro najboljšega zemljišča in vnaprejšnjo identifikacijo problemov, ki vplivajo na projekt v naslednjih fazah izvedbe.

Projekt Igrišča

 novogradnja, rekonstrukcija, preoblikovanje, dograditev

Projekt

Dokumentacija

Grafični del projekta vsebuje situativne prikaze igrišča, oblikovanje celotnega območja igrišča, detajlno oblikovanje posameznih lukenj, vadišča, čistin, zelenic, udarjališč, peščenih ovir, vodnih površin, poti, biotopov, mostov, grajenih zaklonov, načrte zatravitve in zasaditve, …

Pismeni del projekta vsebuje popise del in opise izvedbe, izbiro materialov in količin, razpisno dokumentacijo.

Terensko delo

Delo na terenu v času načrtovanja - terenska analiza prostora

Terensko delo

Lokalna merjenja

Analiza

Delo na terenu v času gradnje - velik del golfske arhitekture je povezan z delom na terenu. Za uspešno izvedbo projekta igrišča za golf ni dovolj običajni nadzor del in pregled ali delo poteka po načrtu, …. Potreben je stalen nadzor in zelo pogosta prisotnost na terenu, potrebno je prilagajanje in spreminjanje, potrebno je oblikovanje detajlov na igrišču in v času gradnje, neprestana komunikacija med izvajalcem (shaper) in arhitektom…Idealno je, da je arhitekt v času gradnje igrišča čim bolj prisoten na igrišču in vodi oblikovanje.

Lokalna merjenja in količenje v času gradnje

 

Merjenje in količenje lokacije in konfiguracije udarjališč, zelenic, peščenih ovir, jezer in biotopov…

 

 

Analiza obstoječega igrišča in lokalna izmera obstoječega igrišča (za potrebe rekonstrukcije, preoblikovanja ali dograditve)

 

Pred izdelavo predloga za rekonstrukcijo, preoblikovanje ali dograditev igrišča se izvede analiza obstoječega. Analiza parov, dolžin, orientacij, konfiguracije, analiza dodatnega prostora…

 

 

Bon golf si prizadeva oblikovati igrišča za golf, ki igralcu nudijo izziv in užitek, so zanimiva in skladna z lokalnim naravnim in socialnim okoljem. Upoštevanje in poudarjanje lokalnih značilnosti, zgodovine, tradicije, posebnosti, kontrastov...
Tabrska Slovenija
P.O. Box: 7
Domžale
1230
Slovenija
info@bongolf.si

Predstavitev

Oprema in predstavitev igrišča

Grafična priprava

Izdelava 3D

Grafična priprava podatkov za izvedbo informacijskih tabel posameznih lukenj in osnovne informacijske table celotnega igrišča.

Izdelava 3D prikaza igrišča za potrebe promocije.

 

Izdelava 3D prikaza posega v okolje za potrebe predstavitve projekta širši laični in strokovni javnosti.

Reference

Peter Škofic, g.c.arch., EIGCA

 

Bon Golf d.o.o.

Tabrska 7,

1230 Domžale,

Slovenija

 

T: +386 1 7242776

F: +386 1 7213080

M: +386 41 219529

E: info@bongolf.si

BON GOLF d.o.o. COPYRIGHT © 2014 ALL RIGHTS RESERVED • DESIGN BY SPLETKAR

Pošiljam.....

The server encountered an error.

Form received.